top of page

Reglement

REGLEMENT INWENDIGE ORDE


Doel

Alle leden van de club Woodpeckers hebben als gezamelijk doel om op regelmatige basis, elke 3de vrijdag van de maand, samen en niet verplichtend, een leuke golfnamiddag te beleven op een ander golfterrein dan hun home-club. Eén maal per jaar zal er ook een buitenlandse uitstap georganiseerd worden.


Leden

Enkel mannen met een geldig lidmaatschap van Golf Vlaanderen, of een erkende buitenlandse golffederatie,  kunnen zich kandidaat stellen om toe te treden tot de club. Het bestuur zal, samen met alle leden, zich beraden en uitspreken over de kandidatuur. Bij weigering zal dit duidelijk gemotiveerd worden. Het ledenaantal wordt om organisatorische redenen beperkt tot 35. Indien een lid niet langer wenst deel te nemen aan de activiteiten, zal zijn plaats worden ingenomen door de eerstvolgende persoon op de wachtlijst.Deze lijst wordt uitsluitend beheerd door het bestuur.

Leden zijn zelf verantwoordelijk om zich in te schrijven voor de wedstrijden. Een gemeenschappelijke tool zal hun ter beschikking gesteld worden bij toetrede tot de club.


Lidgeld

Bij aansluiting zal elk lid gevraagd worden om een bijdrage te leveren van 130€. De jaarlijkse  bijdrage zal nadien herhaald worden, telkens te voldoen voor 20 januari van dat jaar, en bedraagt 60€. Te storten op Rekening nr. BE57 9734 0002 8135. Bij niet tijdige betaling heeft het bestuur het recht het lid te schrappen uit de ledenlijst en te vervangen door iemand op de wachtlijst.  Bij de eerste aansluiting zal elk lid een polo, pull en bodywarmer ontvangen, bedrukt met het logo van de club. Het staat elk lid vrij om extra kledij bij te bestellen bij het bestuur. Deze zal aangeboden worden aan democratische prijzen.

  

Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit minimum 3 mandaten: president, secretary en treasurer, maar kan worden uitgebreid indien nodig. Elk mandaat heeft een looptijd van 2 jaar en kan maximaal 1 maal verlengd worden. Wijzigingen en aanstellingen kunnen enkel gebeuren op de jaarlijkse algemene vergadering. Deze zal elk jaar plaatsvinden op de eerste zondag van december.

De verantwoordelijkheid van het bestuur beslaat, naast het beheer van de clubkas, zowel het opstellen van de speelkalender alsook het vastleggen van de verschillende golfterreinen.  Alle leden ontvangen voor 10 januari de speelkalender van het nieuwe jaar. Zodoende kan elk lid zijn persoonlijke agenda afstemmen op deze kalender.

Het bestuur zal ook instaan voor het creëren en vooral behouden van een goede, vriendschappelijke en sportieve sfeer onder de leden. Indien bepaalde personen door hun handelingen deze sfeer in het gedrang brengen, kunnen zij door het bestuur ontzet worden uit de club. Dit zowel tijdelijk als definitief. Leden kunnen op dat moment geen aanspraak maken op enige terugbetaling van hun lidgeld of welke andere compensatie dan ook.


Inschrijvingen

Om tijdig alle reservaties van tee-times te kunnen vastleggen, zullen de inschrijvingen voor de wedstrijden afgesloten worden op zondagavond, voorafgaand aan de dag van de wedstrijd. Mochten er niet opgenomen reservaties worden aangerekend aan het bestuur, zullen deze verhaald worden op de desbetreffende leden.


Aansprakelijkheid

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen tijdens, voor en/of na de wedstrijden.

bottom of page